Incoterms

Incoterms regels (International Commercial Terms) zijn een internationale standaard over de rechten en plichten van de koper en verkoper bij internationaal transport van goederen, ontwikkeld en gepubliceerd door de International Chamber of Commerce (ICC) the world business organization.

Handelsovereenkomsten zullen over het algemeen opgesteld zijn aan de hand van deze laatste versie, de Incoterms 2010 regels. De Engelse tekst is de originele en officiële versie van de Incoterms regels, die zijn goedgekeurd door de Commissie van de Verenigde Naties inzake Internationaal Handelsrecht (UNCITRAL). Geautoriseerde vertalingen zijn verkrijgbaar via nationale afdelingen van ICC. De Nederlandse afdeling van ICC houdt kantoor in Den Haag, de Belgische afdeling in Brussel. 

De Incoterms definiëren de rol van koper en verkoper bij een internationale transactie. Wie moet wat doen en wanneer? In het contract tussen de verkoper en koper worden de volgende zaken vastgelegd:

  • de verplichtingen van beide;
  • wie de verzekeringen, vergunningen, machtigingen en andere formaliteiten regelt;
  • wie tot waar het transport regelt;
  • het punt waarop de kosten en risico’s overgaan van de verkoper naar de koper.

CFR: Cost and Freight – Kostprijs en vracht

Dit betekent dat de verkoper de kosten en transport moet betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven. De term CFR verplicht de koper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

CIF: Cost, Insurance and Freight – Kostprijs, verzekering en vracht

Hier heeft de verkoper dezelfde verplichtingen als onder CFR. Dus de verkoper moet de kosten en vracht betalen om de goederen naar genoemde bestemmingshaven te brengen, maar het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan boord van het schip zijn geleverd, gaat van de verkoper op de koper over wanneer de goederen de scheepsreling passeren in de verschepingshaven.

Als extra verplichting geldt dat de verkoper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekeringscontract af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie CIF de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIF verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

Deze term kan alleen gebruikt worden voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

CIF wordt in de praktijk zeer veel toegepast, omdat ze de kosten en de risico’s zeer goed verdeelt tussen de verschillende partijen.

CIP: Carriage and Insurance Paid To – Vrachtvrij inclusief verzekering tot

Betekent dat de verkoper dezelfde verplichtingen heeft als onder CPT. Dus de verkoper betaalt de vrachtprijs voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Als extra verplichting geldt dat de verkoper een vrachtverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de koper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De verkoper sluit een verzekering af en betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat CIP de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking. De term CIP verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen.

CPT: Carriage Paid To – Vrachtvrij tot

Betekent dat de verkoper de vrachtprijs betaalt voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Het risico van verlies van of schade aan de goederen, alsmede dat van eventuele extra kosten ten gevolge van gebeurtenissen die zich voordoen nadat de goederen aan de vervoerder zijn afgeleverd, gaat van de verkoper over op de koper vanaf het ogenblik dat de goederen aan de eerste vervoerder zijn overgedragen. Indien opeenvolgende vervoerders worden gebruikt voor het vervoer naar de overeengekomen bestemming, gaat het risico over wanneer de goederen aan de eerste vervoerder zijn afgeleverd. De term CPT verplicht de verkoper tot uitklaring van de goederen. Deze term kan dienen voor elke vervoerwijzen, inclusief multimodaal vervoer. In Nederland wordt de term ENF (Effectief Netto Franco) hier ook voor gebruikt.

DAF: Delivered At Frontier – Franco grens

Betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, uitgeklaard, in het genoemde punt aan de genoemde grens beschikbaar zijn gesteld, echter voor de douanegrens van het aangrenzende land. De term “grens” kan gebruikt worden voor elke grens inclusief die van het land van uitvoer. Derhalve is het van vitaal belang dat de betreffende grens nauwkeurig wordt omschreven door steeds de naam van het punt en de plaats in de voorwaarde te vermelden. De term DAF is voornamelijk bedoeld voor toepassing in het spoor- en wegvervoer, maar kan ook dienen voor elke andere vervoerwijze.

DAP: Delivered At Place – (overeengekomen plaats van bestemming)

DAP is een non-maritieme conditie. DAP vervangt de condities DAF, DES en DDU. De verkoper heeft het transportheft in handen. De verkoper draagt nu ook het transportrisico. DAP kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

DAT: Delivered at Terminal – GELEVERD AAN (terminal van bestemming)

DAT is een non-maritieme conditie. DAT vervangt voornamelijk de conditie DEQ. DAT is nieuw en op dringend verzoek van de handel in het leven geroepen om de container-fluidterminal (yard, warehouse) nadrukkelijk onder de aandacht te brengen. De verkoper heeft het transportheft in handen. De verkoper draagt nu ook het transportrisico. DAT kan worden gebruikt voor alle vormen van vervoer.

DDP: Delivered Duty Paid – Franco inclusief rechten

Betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen op de genoemde plaats in het land van invoer beschikbaar zijn gesteld. De verkoper draagt de risico’s en kosten inclusief rechten, belastingen en overige heffingen verbonden aan het aldaar leveren van de ingeklaarde goederen. Terwijl de EXW term de minimum verplichting van de verkoper behelst, geeft de DDP voorwaarde zijn maximum verplichting aan. Indien de partijen willen dat de koper de goederen inklaart en de rechten betaalt, dient DDU te worden gebruikt. Indien de partijen sommige van de bij invoer van de goederen verschuldigde kosten (zoals belasting op toegevoegde waarde (btw)) van de verplichtingen van de verkoper willen uitsluiten, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen: Franco inclusief rechten, exclusief btw … (genoemde plaats van bestemming). De verkoper heeft hier de maximale verplichting : de overdracht van de risico’s en de kosten gebeurt bij de levering aan de koper en hij staat ook in voor het lossen (tenzij anders bedongen). DDP wordt in het Nederlands ook aangeduid met Franco Huis.

DDU: Delivered Duty Unpaid – Franco exclusief rechten

Betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen beschikbaar zijn gesteld in de genoemde plaats in het land van invoer. De verkoper draagt de kosten en risico’s verbonden aan het vervoer daarheen, met uitzondering van rechten, belastingen en overige bij invoer verschuldigde officiële heffingen en van de kosten van de te vervullen douaneformaliteiten. Indien de partijen wensen dat de verkoper de douaneformaliteiten vervult en de daaruit voortvloeiende kosten en risico’s draagt, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen. Indien de partijen sommige bij invoer van de goederen verschuldigde kosten (zoals belasting op toegevoegde waarde (btw)) onder de verplichtingen van de verkoper willen brengen, dient dit duidelijk te worden gemaakt door woorden van die strekking toe te voegen: Franco exclusief rechten, inclusief btw … (overeengekomen bestemmingsplaats).

DEQ: Delivered Ex Quay – Franco af kade (exclusief rechten)

Betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer hij de goederen, niet ingeklaard, aan de koper beschikbaar heeft gesteld op de kade (laadsteiger) in de genoemde bestemmingshaven. De risico’s en kosten, inclusief rechten, belastingen en overige lasten verbonden aan het aldaar afleveren van de goederen, komen volledig voor rekening van de koper. 

DES: Delivered Ex Ship – Franco af schip

Betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht voldoet wanneer de goederen, niet ingeklaard, ter beschikking van de koper zijn gesteld aan boord van het schip in de genoemde bestemmingshaven. De kosten en risico’s verbonden aan het vervoer naar die bestemmingshaven komen volledig voor rekening van de verkoper. De term DES kan alleen dienen voor zeevervoer en binnenvaartverkeer.

EXW: Ex Works – Af fabriek

De verkoper levert de goederen door ze in zijn bedrijfspand (werkplaats, opslagruimte, loods, fabriek etc.) ter beschikking te stellen van de koper. Volgens deze afspraak heeft de verkoper de minste verantwoordelijkheid. Hij zorgt voor goederen met factuur (of EDI-bericht) en de minimale verpakking. De koper is dus verantwoordelijk voor alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het verpakken, laden, vervoeren vanaf het bedrijfspand van de verkoper tot de gewenste bestemming. De koper is dus ook aansprakelijk voor het laden en voor de uitklaring (de procedures bij de douane). In de praktijk wordt nog wel eens EXW loaded vermeld bij de verkoopvoorwaarde, dit is echter geen voorwaarde. Als de verkopende partij toch de goederen verpakt, laadt, en de vrachtbon wordt opgemaakt, is het beter een term uit de F reeks te gebruiken, bijvoorbeeld FCA.

FAS: Free Alongside Ship – Vrij langszij schip

De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking en kosten tot langszij het (zee – of binnen)schip met uitvoervergunning (op eigen kosten en risico). Vanaf daar moet de koper een vervoersovereenkomst afsluiten en draagt hij ook alle risico’s van verlies of schade aan de goederen. De verkoper is verplicht de goederen uit te klaren.

Als extra verplichting geldt dat de koper een zeetransportverzekering moet afsluiten tegen het risico voor de verkoper van verlies van of schade aan de goederen tijdens het vervoer. De koper sluit een verzekeringscontract af en de verkoper betaalt de verzekeringspremie. De koper dient er nota van te nemen dat de leveringsconditie FAS de verkoper slechts verplicht tot een verzekering met minimale dekking.

FCA: Free Carrier – Vrachtvrij tot vervoerder

De verkoper zorgt voor goederen met factuur, verpakking, uitvoervergunning, douaneformaliteiten bij uitvoer en kosten tot levering van de goederen aan de carrier (de vervoersmaatschappij) zoals bepaald door de koper en volgens de vervoersmodus.

De verkoper levert de goederen – uitgeklaard – en draagt ze over aan de door de koper genoemde vervoerder op de plaats of het punt als overeengekomen. Indien er geen exact punt is afgesproken kan de verkoper binnen de plaats of het gebied als vastgesteld kiezen waar de overdracht van de aansprakelijkheid gebeurt.

FOB: Free on Board – Vrij aan boord

De verkoper draagt zorg voor de factuur, verpakking, en bij uitvoer de uitvoervergunning en douaneformaliteiten. De verkoper moet opdraaien voor de kosten (uitklaring e.d.) en is verantwoordelijk voor alle risico’s tot over de reling van het schip. De verkoper heeft aan zijn leveringsplicht voldaan wanneer de goederen aan “eenmalig” boord van het schip zijn geplaatst in de genoemde verschepingshaven en betaald zijn. Als de goederen dus het dek hebben geraakt maar weer worden gelift en er gebeurt iets, dan is het vanaf dat moment voor risico van de koper. Vanaf INCOterms 2010: Goederen zijn pas “aan boord” wanneer de goederen conform geladen zijn “lashed and secured” en de kapitein getekend heeft voor ontvangst, m.a.w. het stuwingscertificaat in handen heeft.

Zie voor meer informatie ook de website van de International Chamber of Commerce (ICC)