1) Vervoers-, PD-, & betalingscondities


Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

 • – Bij binnenlands vervoer: de Algemene Vervoerscondities 2002 of laatste versie.
 • – Cargo Logistics B.V. is gerechtigd het transport (of een deel daarvan) door derden te laten uitvoeren. Cargo Logistics B.V. kan in dit geval uitsluitend als expediteur optreden en niet als vervoerder. Expediteurscommissie is alsdan in het gefactureerde bedrag inbegrepen. Op de werkzaamheden van Cargo Logistics B.V. als expediteur zijn de meest recente versie van de Nederlandse Expeditievoorwaarden, exclusief de arbitrage clausule, van toepassing.
 • – Bij gecombineerd weg/rail vervoer (intermodaal): de Algemene Voorwaarden van de UIRR
 • – Bij opslag: uw goederen staan in opslag voor uw rekening en risico volgens de Physical Distribution voorwaarden zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam op 01-09-2000.
 1. – Voor luchttransport zijn van toepassing; de standaard IATA vervoerscondities zoals aangegeven op de achterzijde van de IATA-airway Bill en de voorwaarden waarnaar op genoemde achterzijde wordt verwezen.
 1. – Voor de transporten over water zijn van toepassing; de “FIATA Combined Transport Bill of Loading”.
 1. – Betalingscondities: binnen 30 dagen na factuurdatum, overig conform Algemene Betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland.
 1. – Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen prevaleren de algemene voorwaarden van Cargo Logistics B.V. boven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Cargo Logistics B.V. wijst de toespasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar de wederpartij verwijst uitdrukkelijk van de hand.
  Op uw verzoek wordt kosteloos een exemplaar van de tekst van bovengenoemde voorwaarden toegezonden.

2) Betalingscondities


Binnen 30 dagen na factuurdatum, conform Algemene Betalingsvoorwaarden van Transport en Logistiek Nederland.

 • – Aanvullend op bovengenoemde voorwaarden gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage op 2 juli 2002.
 • – De opdrachtgever blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van de facturen van Cargo Logistics B.V. Indien op verzoek van de opdrachtgever de kosten in rekening gebracht dienen te worden aan diegene, die volgens de leveringscondities gehouden is deze te voldoen, gebeurt dat voor rekening en risico van de opdrachtgever, met inachtneming van de betalingscondities zoals beschreven in artikel 2.
 • – Betaling van onze facturen dient, mits anders schriftelijk overeengekomen, plaats te vinden binnen 30 dagen. Overschrijding van de betalingstermijn kan leiden tot het in rekening brengen van rente en incassokosten. Als Cargo Logistics B.V. na overschrijding van de betalingstermijn overgaat tot incasso van haar vordering, dan zijn de daarmee gemoeide (buiten) gerechtelijke kosten volledig voor rekening van de opdrachtgever.
 • – Betaling van facturen met betrekking tot voorgeschoten bedragen door Cargo Logistics B.V. dient uiterlijk binnen 8 dagen te geschieden.
 • – Reclamaties dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk plaats te vinden.
 • – De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot het verrekenen van welke post dan ook met de verschuldigde vrachtpenningen.
 • Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting of verrekening van betalingsverplichtingen aan Cargo Logistics B.V.
 • Het niet verstrekken van vrachtbrieven, om welke reden dan ook, zal niet leiden tot vertraging, uitstel of niet voldoen van vorderingen.

3) Tariefvoorwaarden

 • – Vervoersopdrachten, of eventuele wijzigingen hierop, worden enkel geaccepteerd nadat de gegevens digitaal (Mail/EDI) of via onze website door ons ontvangen zijn. Voor het aanleveren via onze website stellen wij op aanvraag een wachtwoord ter beschikking.
 • Gevaarlijke en ongevaarlijke handelsgoederen, deugdelijk verpakt.
 • – Tarieven zijn in aangegeven valuta.
 • – Eventuele claims schorten de betalingsverplichting van de facturen van Cargo Logistics niet op.
 • – Afleverbewijzen kunnen tot maximaal 60 werkdagen na de verzenddatum opgevraagd worden; hiervoor worden de hieronder genoemde kosten in rekening gebracht. Na verlopen van deze termijn is Cargo Logistics slechts gehouden aan een inspanningsverplichting om het afleverbewijs op te leveren. Voor alle zendingen is dat € 15,- per afleverbewijs. De genoemde tarieven gelden ook voor het meezenden van de afleverbewijzen als factuurbijlage, tenzij anders is overeengekomen.
 • – Bij het vervoeren van de goederen onder begeleiding van douanedocumenten is Cargo Logistics niet aansprakelijk voor aanzuivering van die douanedocumenten.
 • – Afgegeven tarieven zijn gebaseerd op de door u verstrekte gegevens betreffende volume en frequentie. Mochten na het verstrijken van een bepaalde periode deze gegevens niet overeenstemmen dan behouden wij ons het recht voor de tarieven aan de actuele situatie aan te passen.
 • – Aanpassingen van tarieven/kosten welke van overheidswege worden opgelegd en/of andere buiten onze invloedsfeer liggende oorzaken, kunnen worden doorbelast. Wij zullen u hierover vooraf informeren.
 • – De in de offerte genoemde vrachtprijzen en tarieven zijn exclusief stort-, tol- en bootgelden en exclusief rechten en bestaande, dan wel nog in te voeren (kilometer)heffingen, die door een overheid of door derden worden opgelegd. Indien deze kosten aan Cargo Logistics worden opgelegd, zullen wij deze extra kosten aan de opdrachtgever doorberekenen.
 • – Bij afhalen / afleveren op eilanden, gebergte, stadscentra, afgelegen gebieden en straten met een beperkte toegang worden de eventuele extra kosten doorbelast.
 • – Enkel in de Benelux bieden wij ondersteuning voor Euro-pallet ruil. Daarvoor rekenen wij € 2,50 per pallet als toeslag. Standaard rekenen wij met een afschrijvingspercentage van 15%. Euro-pallets worden enkel geruild op het moment van levering.
 • – Aanmelden van zendingen bij ontvanger; telefonisch / email € 7,50 per zending – via een systeem € 15,00 per zending.
 • – Tarieven zijn altijd per zending. Een zending heeft 1 laadadres en 1 losadres. Consolidatie van zendingen gebeurt niet.
 • – Alle door Cargo Logistics B.V. afgegeven tarieven zijn onder voorbehoud van typ- en drukfouten.
 • – Het maximum van de voorgaande staffel is het minimum van de volgende staffel.
 • – Tarieven zijn exclusief doorvoerkosten naar binnensteden / eilanden en extra kosten als gevolg van milieuzones.
 • – Remboursementen; Cargo Logistics B.V. vermeldt uitdrukkelijk dat het afleveren onder rembours niet mogelijk is.
 • Voor tijdsleveringen nationaal en internationaal geldt een toeslag. Deze zijn altijd op aanvraag en afhankelijk van bestemming. Tenzij anders gespecificeerd op uw tarievenblad of SOP. Cargo Logistics B.V. verzorgt de leveringen tussen 08.00 en 17.00 uur. Afwijkende tijden, zoals een vaste (fixed) tijd of een bloktijd worden als een tijdslevering gezien en derhalve ook als een tijdslevering belast.

4) Omrekeningsfactoren en afronding


Voor metende goederen berekenen wij per m3 333 kg, voor 1 laadmeter 1.850 kg, voor 1 europallet (120 x 80 cm) 740 kg, voor 1 blokpallet (120 x 100 cm) 925 kg. Indien de gewichten afwijken ten opzichte van de gebruikte omrekenfactoren, wordt steeds uitgegaan van het hoogst betalend gewicht. Afronding gebeurt tot 1.000 kg op 10 kg naar boven, boven 1.000 kg op 100 kg naar boven. Voor m3 geldt een afronding van 1 cijfer achter de komma naar boven.
Bij overmaatse pallets en niet stapelbare goederen wordt het aantal palletplaatsen of betalend gewicht berekend op basis van euro-, -blokpallets of kgs conform de afgegeven offerte. Bij lengtes langer dan 250 cm is het betalend gewicht 2x het brutogewicht.

Dozen bestemd voor pakketdiensten mogen een maximaal gewicht hebben van 23,0 kgs en afmetingen LxBxH = 120x60x50 cm. Kosten voor overschrijding van ieder afzonderlijk maximum van dit gewicht of afmetingen worden separaat doorbelast met de Niet Standaard Pakket toeslag als ook de extra administratiekosten daarvoor.

Aangeboden goederen dienen transportwaardig verpakt en voorzien te zijn van duidelijke gegevens per verpakkingseenheid omtrent product, volledige adressering van ontvanger en afzender, symbolen die behandeling aangeven, et cetera. Eventuele oude informatie (labels) dient te worden verwijderd, dan wel onleesbaar te zijn gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart Cargo Logistics B.V. voor alle mogelijke (gevolg) schade die ten gevolge van ondeugdelijke verpakking ontstaat.

5) Tarieven/dieselclausule


Tarieven zijn gebaseerd op kostenniveaus (bijv. onderhoud, verzekering etc.) per 01-01-2024 en de brandstoftoeslag wordt aan de hand van de actuele brandstofprijzen (op www.oliecentrale.nl, lijstprijzen online) en afhankelijk van de peildatum, zoals op de offerte is vermeld, berekend.
Wij geven geen negatieve dieselolietoeslag af, de tarieven worden op dat moment dan herzien.

Tarieven zijn exclusief huidige (en toekomstige) tolheffingen zoals de Duitse Maut, mits in de offertebevestiging anders is vermeld.
Tarieven zijn exclusief eventuele kosten in verband met douaneformaliteiten.

Tarieven zijn in Euro (€) en geldig tot en met 31 december 2024, mits in de offertebevestiging anders vermeld. Echter, Cargo Logistics is gerechtigd de overeengekomen tarieven aan te passen, mits er sprake is van:

 • Sterke wijzigingen in de Zwitserse of Oostenrijkse transitkosten.
 • Sterke wijzigingen in de onderwegkosten zoals: tol-, veer-, treinkosten zijn.
 • Sterke wijzigingen in de marktverhoudingen zijn.
 • Sterke wijzigingen in de loon- en brandstofprijzen zijn.

Dieselclausule: meetpunt genoemd in de offerte is 0%. Daarna geldt een toeslag van 1% bij iedere € 0,025 per liter stijging.
Bij gebruik van Intermodaal vervoer van containers per barge wordt de daarvoor geldende dieseltoeslag doorbelast.

6) Transittijden

 • – Transittijden zijn indicaties welke gebaseerd zijn op onze ervaringscijfers en nimmer gegarandeerd.
 • – Transittijden gelden voor zendingen van en naar het vaste land. Voor eilanden gelden bijzondere Transittijden.
 • – Transittijden zijn nimmer gegarandeerd.
 • – Transittijden gelden alleen voor normale 5 daagse werkweken zonder feestdagen en rijverboden, rekening houdend met land van laden, lossen en doorvoer, zowel door de weeks als in het weekend.
 • – Dag van laden telt niet mee in het aantal werkdagen.

7) Kosten annulering/weigering/retouren.


100% van het vrachttarief indien geweigerd wordt op het moment dat wij de zending aanbieden en retour nemen waarbij ook € 13,50 aan administratiekosten in rekening wordt gebracht.
75% van het vrachttarief bij annuleren één dag voor belading.
100% van het vrachttarief bij annuleren op dag van belading.

8) Verzekering


Goederen zijn verzekerd volgens de FENEX condities. Voor eventuele gevolgschade zijn wij niet aansprakelijk. Een aanvullende transportverzekering wordt uitsluitend op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever per opdracht afgesloten tegen de dan geldende premie.

Zichtbare schade aan zendingen, veroorzaakt door transport, moet bij ontvangst op de ritlijst of BVA/CMR worden vermeld. Indien schade bij aflevering niet zichtbaar is, dient dit vermeld te worden binnen zeven dagen en schriftelijk te zijn gemeld aan planning@cargologistics.com. Gevolgschade is te allen tijde uitgesloten.

Wanneer Cargo Logistics B.V. internationale of nationale zendingen uitvoert, zijn het C.M.R.-verdrag alsmede aanvullend de Algemene Vervoerscondities 2002 (A.V.C. 2002) van toepassing. Hierin is onder meer een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. Het gevolg van de beperkte aansprakelijkheid is dat de aansprakelijkheid van de vervoerder wellicht niet de totale zendingswaarde dekt. Voor de volledige afdekking van de werkelijke waarde van de goederen tijdens transport is het dringend aan te bevelen om de goederen tegen transportrisico’s te verzekeren. Desgewenst kan Cargo Logistics B.V. hiervoor zorgdragen. Neem voor de mogelijkheden en tarieven contact op met de verkoop afdeling van Cargo Logistics B.V.

De opdrachtgever garandeert dat de waarde van de te vervoeren zending niet meer dan € 50.000,00 bedraagt. Cargo Logistics B.V. neemt de opdracht uitdrukkelijk onder deze voorwaarden aan.

Indien de waarde van de te vervoeren zending € 50.000,00 of hoger is, dient de waarde voor aanvang van het transport schriftelijk aan Cargo Logistics B.V. te worden meegedeeld. Op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zal Cargo Logistics B.V. voor rekening van opdrachtgever een aanvullende verzekering voor het transport trachten af te sluiten.

9) Gevaarlijke stoffen


Opdrachten dienen schriftelijk te worden verstrekt, met daarbij alle benodigde informatie om het vervoer binnen de kaders van de ADR-regeling uit te voeren (m.n. afzendersverklaringen en UN-nrs). De goederen dienen volgens de geldende wetgeving verpakt te zijn. Bij niet deugdelijke verpakking behouden wij ons het recht voor deze goederen te weigeren. Tarieven omtrent het vervoeren van gevaarlijke stoffen worden in de offerte separaat vermeld.

 • – ADR goederen dienen altijd gepalletiseerd te worden aangeboden.
 • – Bij vervoer van ADR-goederen zijn de transittijden nimmer gegarandeerd.
 • Indien er geen aparte afspraken zijn gemaakt, wordt de ADR-toeslag automatisch in rekening gebracht zodra een zending voor ADR is geclassificeerd.
 • – Voor aangeboden goederen die onder zogenaamde “Limited Quantities” vallen en waarbij het vervoer alleen over land plaatsvindt wordt geen toeslag in rekening gebracht. Limited Quantity zendingen dienen wel voorzien te zijn van alle hierboven genoemde specificaties. Indien de goederen tevens over zee vervoerd worden, wordt er wel een toeslag (IDMG) in rekening gebracht. Neem hiervoor contact op met Cargo Logistics B.V.
 • – Cargo Logistics B.V. is niet gerechtigd om goederen die vallen in gevarenklasse 1, 4.1 en 7 te laten vervoeren.

10) Toeslag i.v.m. wachttijden op een laad- of losadres


Voor internationale leveringen gelden de volgende regels ten aanzien van wachttijden:


 • – FTL : 2 uur vrij voor laden, 2 uur vrij voor lossen.
  – Groepagezendingen : 1 uur vrij voor laden, 1 uur vrij voor lossen.
  Daarna wordt er € 66,45 per uur of gedeelte daarvan in rekening gebracht.
 • Voor distributie is het afhankelijk van de zending grootte. Dit wordt als volgt gecalculeerd:
  1 t/m 5 palletplaatsen : ½ uur inbegrepen in de vrachtprijs
  6 t/m 15 palletplaatsen : 1 uur “ “ “ “
  16 t/m 36 palletplaatsen : 1 ½ uur “ “ “ “

Indien deze tijden structureel overschreden worden, dan wordt voor iedere 15 minuten extra wachttijd het onder punt 12 genoemde uurtarief voor een vrachtwagen met chauffeur in rekening gebracht.

11) Tijdsleveringen in distributie
Voor tijdsleveringen gelden de volgende tarieven;

 • – Levering op een vaste tijd :€ 92,50 per afleveradres
 • – Levering voor 10.00 uur : € 64,50 per afleveradres
 • – Levering voor 13.00 uur : € 43,50 per afleveradres
 • – Levering na 12.00 uur : € 64,50 per afleveradres
 • – Levering tijdsvenster 2 uur : €64,40 per afleveradres

Een tijdslevering dient altijd vooraf bij de planning aangevraagd te worden. Indien akkoord dan gelieve deze gemaakte tijdsafspraak aan ons mail te bevestigen.

12) Uur- en kilometertarieven distributie
Voor de exclusieve inzet van een vrachtauto met chauffeur gelden de volgende tarieven:

 • – Kooi-aap : € 85,00 per afleveradres, dit is enkel op aanvraag.
 • – Busje : € 66,50 per uur of € 1,16 per km
 • – Bakwagen : € 80,00 per uur of € 2,00 per km
 • – City-oplegger : € 95,00 per uur of € 2,25 per km
 • – Oplegger : € 99,50 per uur of € 2,35 per km
 • – Combinatie : € 110,00 per uur of € 2,50 per km

Het hoogste bedrag van het uur- of kilometertarief wordt in rekening gebracht.